Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvasd el a jelen dokumentumot, mert megrendelésed véglegesítésével elfogadod a jelen ÁSZF tartalmát!

Az Eladó (Vállalkozás) adatai:

Név: Gál Ildikó

Székhely: 1215, Budapest, Ady Endre út 53. 5/14.

Levelezési cím: 1215, Budapest, Ady Endre út 53. 5/14.

Nyilvántartási száma: 44490707

Adószáma: 67240973142

Képviselő: Gál Ildikó

Telefonszám: +36709493976

E-mail: info@ildiarts.com

Bankszámlaszám: 10918001-00000117-94390006

Számlatulajdonos neve: Gál Ildikó

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: https://ildiarts.com weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan Vevői szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Fizetések, fizetési feltételek

A távollévők közötti kommunikáció költségei (elektronikus adatkapcsolat, telefonhívások díja) minden esetben azt a felet terheli, amelynél ez a költség felmerült.

Az adásvétellel kapcsolatosan a Vevőt terhelő költségek a Termék vételára, a kiszállítási és a kezelési költség. A Eladó egyéb költséget vagy díjat a Vevővel szemben nem érvényesít.

Az eladó alanyi jogon áfamentes, így a termékek árai Áfa mentes összegként kerülnek kikalkulálásra.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Az oldalon található Termékek vételára, a szállítási díjak és egyéb költségek minden esetben magyar forintban kerülnek meghatározásra.

A Eladó a vásárlással kapcsolatosan a Vevőtől letétet vagy pénzügyi biztosítékot nem kér és nem fogad el.

A Termék megvásárlásával kapcsolatosan a vételár kiegyenlítésére – az Eladó útján vagy közreműködésével – Vevői kölcsön nem vehető igénybe.

A számviteli és adójogszabályoknak megfelelően és az általuk előírt adattartalmú számlát a Eladó a Termékkel együtt küldi meg a Vevőnek vagy elektronikus módon elküldi azt a vevőnek.

A Termék ellenértékét a Vevő online banki fizetés útján egyenlítheti ki.

Szállítási díj:

Elsőbbs. ajánlott küldemény (1 db kulcstartó/karkötő): 750Ft
Elsőbbs. ajánlott küldemény (rágcsalánc vagy >1 több kulcstartó/karkötő): 1200Ft
Utánvét: 2800ft

Az elállási jog

A Webshopban megrendelt Termékekre vonatkozó szerződéstől a Vevő a szerződés megkötésétől a termék átvételéig bármikor, illetve a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon elállhat. Amennyiben eddig az időpontig megrendeléséről írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a Vevő, elállási jogát a visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A Vevőt az elállással kapcsolatosan indokolási kötelezettség nem terheli.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú Mellékletében szereplő minta felhasználásával vagy egyértelmű kijelentés formájában a határidő lejárta előtt az Eladó ügyfélkapcsolati pontjára (ideértve az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett székhelyét, illetve ügyfélszolgálati elektronikus levelezési címét) elküldi. Az elállás elektronikus levél formájában is elküldhető. Az elektronikus úton megküldött elállást a Eladó a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

Elállás esetén a Vevő köteles az elállással érintett terméket az Eladó részére, annak jelen Általános Szerződési feltételekben Meghatározott ügyfélkapcsolati pontjára visszajuttatni. A Vevő a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeket, de ezenfelül egyéb költség nem terheli.

A Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni, ideértve a kiszállítási és kezelési költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). Termék adásvétele esetén a Eladó mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Eladó részére visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

A Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Vevő nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát az alábbi esetekben:

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A Eladó minden elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Vevő a megrendelés előtt a legpontosabb tájékoztatást megkapja a színek, felhasznált anyagok, charmok bemutatására vonatkozóan. Ezek bemutatására a feltöltött képek alkalmasak.

Elállási/Felmondási nyilatkozat – minta az ASZF végéről másolható ki

Szavatossági igény esetén követendő eljárás

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

A Ptk. szerinti Vevőnek minősülő Vevő a hibás Termék Gyártójával szemben a Ptk. szabályai szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Gyártónak a termék előállítója és forgalmazója. Erre figyelemmel a Eladó is gyártónak minősül, így a termékszavatossági jogok az Eladóval szemben is érvényesíthetők.

A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a gyártó által történt forgalomba hozatalakor a hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatosság körében a Vevő – értelemszerűen – azt követelheti, hogy a Gyártó a Terméket cserélje ki.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Gyártó (a Eladó) akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

  • a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  • a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
  • a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A Vevő kellékszavatossági igénye a Termék minőségmegőrzési idejének tartama alatt, de legfeljebb a teljesítéstől (a Termék Vevőnek történő átadásától) számított 2 (két) éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető.

A szavatosság körébe tartozó hibákat a Eladónak (termékszavatosság esetén az előállítónak is) költségmentesen ki kell cserélni vagy újra szolgáltatni a Terméket.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek kellékszavatosság esetén a Eladót, termékszavatosság esetén a Gyártót (ideértve a forgalmazónak minősülő Eladót is) terhelik.

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit.

Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a Eladó a jótállási kötelezettségének a Vevő felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a Termék Vevő részére történő átadása napjával kezdődik.

A jótállással érintett termékek és termékcsoportok körét az alábbi linkre kattintva érheti el:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor

A Webshopban történő vásárlás során a Eladó a Vevő személyes adatait az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli.

Szerzői jog

Az oldalon található tartalmak a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására az Eladó kizárólagosan jogosult.

Az Eladó fenntart magának minden jogot az oldalon, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a oldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A Eladó előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Webshopon megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a Vevő a számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra a célra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé abból a célból, hogy az Eladóval létesített jogviszonyával kapcsolatos jogai gyakorlását és kötelezettségei teljesítését megkönnyítse, illetve biztosítsa.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. Az Eladó nem szavatolja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Eladó kifejezetten kizárja. Az Eladó nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az Eladó weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Panaszkezelés, jogviták

A Eladó törekszik arra, hogy a Vevők legnagyobb megelégedettségére végezze a szolgáltatásait. A megrendeléseket megfelelő minőségben teljesítése, a legrövidebb határidőn belül. Törekszik továbbá arra is, hogy amennyiben szándéka ellenére a Vevőnek valamilyen panasza merül fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban úgy a panaszt haladéktalanul megvizsgálja és a Vevő számára is megnyugtatóan orvosolja.

A Eladó a szóban közölt, vagy írásban benyújtott panaszt azonnal megvizsgálja és szükség és lehetőség szerint a lehető legrövidebb időn belül orvosolja.

Amennyiben a Vevő a panasz azonnali kivizsgálásának módjával, eredményével nem ért egyet, úgy a panaszról a Eladó jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy példányát a Vevő részére kézbesíti – igazolható módon.

Az írásbeli panaszt a webáruház 30 napon belül írásban megválaszolja, esetleges elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a választ 5 évig megőrzi és ellenőrzés esetén kérésre bemutatja

A Vevő panaszával fordulhat a Nemzeti Vevővédelmi Hatósághoz, vagy a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Ezek elérhetősége letölthető az alábbi címről:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A Vevővédelmi törvény alapján a Eladó a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Az eljárásra a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ön belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Vevői jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Az Eladó székhelye szerinti békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

telefonszáma: 06-1-488-2131

fax száma: 06-1-488-2186

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Adatkezelési Szabályzat tartalmaz részletes felvilágosítást.

A termék:

A oldalon az Eladó által forgalmazott kézműipari termékek (horgolt áru, kulcstartó, karkötő, rágcsalánc, könyvjelző egyéb kiegészítők stb.) vásárolhatók meg. A Webshopban a Eladó részletesen feltünteti a forgalmazott Termék nevét, leírását, a Termékről és/vagy azok csomagolásáról fotó(ka)t jelenít meg. A Termék adatlapján megjelenített képek – figyelemmel a gyártási folyamatra – eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek. Nem vállalunk felelősséget a Webshopban megjelenő kép és a termék csomagolásának tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

A Termékek a Eladótól csomagküldő kereskedelem keretén belül vásárolhatók meg, amely során a megrendelt Terméket a Futár (Magyar Posta) kézbesíti a vevő részére.

A Termékek az Eladó márkaüzletében nem vásárolhatók meg. Amennyiben Ön a Termékeket nem a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályok – ideértve a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit is -, szerint kívánja megvásárolni, kérjük, a Terméket keresse a partnereinknél.

A vásárlás menete

A Vevő a vállalkozás weboldalán fellelhető menüpontokban azonnal eligazítást kap a oldal használatához.

Általános Szerződési Feltételek

Adatvédelem

Szállítási információk

A Webshop elérhetőségei.

A Webshopban történő böngészést megkönnyíti, hogy a termékek kategóriákba vannak sorolva. Mivel a termékeket egyedi igény szerint készíti el az eladó, így az ár az igényelt termék összeállításától függ.

A Webshopban könnyedén böngészhet a termékek között.

A Eladó a Termékeket az ildiarts.com (de nem kizárólag) forgalmazza.

A Webshopban történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött. A termékek megrendelése esetén telefonon és/vagy emailen felveszi a kapcsolatot az eladóval és egyeztetnek a termék összeállításával és megvásárlásával kapcsolatosan. Az eladó részről az árajánlat írásban történik meg, amely tartalmazza a termék árát és a postázási költséget is. Amennyiben szükséges- adatvédelmi tájékoztatót is csatol az árajánlathoz. A vevő az árajánlatot aláírt adatvédelmi tájékoztatóval együtt elfogadja és a termék díját előre átutalással adott bankszámlaszámra átutalja. Miután az összeg a számlára megérkezik, a termék előállítása és postázása.

A vásárlás során a Vevőnek az Eladó rendelkezésére kell bocsájtania azokat az adatokat, amelyek a rendelés teljesítéséhez, számla kiállításához, illetve a Termék kiszállításához szükségesek. Ezek közé az adatok közé tartoznak elektronikus elérhetőségei is, pl. az elektronikus levelezési címe és telefonszáma.

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kérjük, kizárólag abban az esetben rendeld meg a Termékeket, amennyiben ki kívánod és ki is tudod fizetni annak árát. Az át nem vett, visszaküldött csomagok újra küldését kizárólag a Termék(ek) ellenértékének és a kapcsolódó költségek és díjak előre történő átutalása – kiegyenlítése – esetén áll módunkban ismételten elindítani.

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása részben személyes közreműködés útján történik. A megrendelések személyes feldolgozás munkanapokon, 09:00 – 17:00 óráig történik, A megrendelések leadására 7*24 órában van lehetőség, ide nem értve a tervezett és nem tervezett leállások idejét.

A Eladó a megrendelését a Vevő megadott elektronikus levélcímén e-mail formában visszaigazolja. A vásárlás folyamata a visszaigazoló e-mail kézbesítésével befejezett. Kérjük, amennyiben ezt a visszaigazolást legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg (és az e-mail elektronikus levelezési rendszerében a kéretlen reklámlevelek (ún. spam) közé sem került automatikusan elhelyezésre), ezt elérhetőségeink valamelyikén jelezze. A Eladó kizárja felelősségét a visszaigazolás a Vevő által megadott adatok pontatlanságából vagy a levelezési rendszerének telítettségéből eredő kézbesíthetetlenségéért.

Ha az Eladó szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül, teljes mértékben visszatéríti.

A Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, amennyiben az említett változások miatt a megrendelést nem vagy nem a megrendelés szerint képes teljesíteni. A megrendelés részben történő teljesítésére kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. Ilyen esetben a Termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a Vevő által fizetett összeg különbözete haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül visszautalásra kerül a Vevő részére.

Az Eladó a megrendelések teljesítésére a fizetéstől számított 15 munkanapon belül köteles, feltéve, hogy az Eladó rendelkezésére áll a meghatározott termék. Nem eredményezi a Eladó késedelmét az, ha a Termék kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a megadott átvételi helyen a Vevő, vagy más átvételre jogosult jelenléte hiányában az nem lehetséges, illetőleg az sem, ha személyes átvétel esetén a Vevő késlekedik a Termék átvételével.

A termék kiszállítása, átvétele és fizetési módozatok

A Vevő a fizetést banki átutalással előre megadott bankszámlaszámra teheti meg.

A kifizetett terméket a Magyar Posta szállítja ki, amelynek postaköltségét a Vevőt terhelik. A Termék(ek)et minden esetben kiszállítással juttatjuk el Önnek.

Név: Magyar Posta Zrt.

Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postacím: Budapest 1540

Telefon: +36-1-767-8200

Webcím: http://www.posta.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463

Házhoz szállítást az ország teljes területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

A megrendelés során, a megrendelés feladását megelőzően az Eladó az oldalon keresztül tájékoztatja a Vevőt a vásárlással felmerülő valamennyi költségről költségnemenkénti bontásban és összesítve egyaránt.

A kiszállításra hétfőtől-pénteki napokon 10:00 – 17:00 között kerül sor. Kérjük, szállítási címként a megrendelés folyamata során olyan címet adjon meg, ahol a Termék átvétele folyamatosan biztosított.

A kiszállított Termék áráról és a szállítási költségekről szóló számlát elektronikus úton a Vevő által megadott emailcímre vagy elektronikus levelezési fiókba küldjük el.

Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a Futár jelenlétében vizsgálja meg, amennyiben a Termékeken, csomagoláson sérülést észlel, kérje erről jegyzőkönyv felvételét. Sérült csomag vagy Termék átvételére a Vevő nem köteles. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli panasz elfogadására az Eladó nem köteles.

Az ÁSZF hatálya:

A Eladó fenntartja az ÁSZF részben, vagy egészben történő módosításának a jogát. A módosítás tényét és hatálybalépésének napját a Eladó a honlapján (a Webshop internetes felületén) link formájában közzéteszi.

Az Általános Szerződési Feltételek módosítása a már létrejött jogviszonyokat nem érinti. Szintén nem érinti az Általános Szerződési Feltételek módosítása a módosítás hatályba lépésekor már leadott, de még vissza nem igazolt rendelések alapján létrejövő jogviszonyokat.

Az ÁSZF hatálya az Eladó weblapján létrejött jogviszonyokra terjed ki Magyarország területén.

Sütik a weboldalon

A Webshop üzemeltetéséhez használt weboldal sütiket (cookie) is megjelenít. A süti egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a Vevő egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pld. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a Vevők számára.

A Webshopba való belépéskor a sütik használatához a Vevő hozzájárul.

Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, valamint a szerződés értelmezése tekintetében az alábbi jogszabályok irányadóak:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”);

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az „Ekertv.”);

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a „Kertv.”);

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény (a „Grt.”);

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”);

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet;

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet;

a Vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet;

a Vevő és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV. 29.) NGM rendelet;

Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve

Vegyes rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek elsődlegesen a Vevő (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén eljáró természetes személy) és az Eladó közötti szerződések szabályait tartalmazza. Amennyiben a megrendelői pozícióban Vevőnek nem tekinthető személy van, a jelen Általános Szerződési Feltételek Vevőkkel kapcsolatos rendelkezései nem alkalmazandók.

Az Eladó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogszabályba ütközővé, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A Eladónak nincs a Vevőkkel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat Eladó szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

Hatálybalépés

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. november 10. napján lép hatályba és hatályban marad mindaddig, amíg a Eladó a szolgáltatást biztosítja, vagy az ÁSZF tartalmát módosítja.

A 45/2014. kormányrendelet 22. §; 1. sz. melléklet nyilatkozata alapján

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Gál Ildikó

Cím: 1107, Budapest, Szárnyas utca 2/b.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A Vevő(k) neve:

A Vevő(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A Vevő(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

  • Nincs termék a kosárban